Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató Szöllősi Bt. és Szöllősi Réka

1. A Tájékoztató célja és hatálya (1) Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza Újbudai Varrótanfolyam és Szöllősi Réka (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására. (2)

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”) – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”) – 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”) – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”); – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

3. Az Adatkezelő adatai Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Név: Szöllősi Bt. Cím: 1113 Bp. Villányi út 38. Adószám: 28473866-2-43
Telefonszám: +36 30 5525 048 E-mail cím: budaivarras@gmail.com

Név: Szöllősi Réka Cím: 1113 Bp. Villányi út 38. E-mail cím: budaivarras@gmail.com

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme (1) Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére). (2) Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni. (3) Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. (4) Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. (5) Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

1.1.: Jelentkezéskor személyes adatok megadása számlázáshoz Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás A kezelt adatok köre: név, e-mail cím , cím, telefonszám Az adatkezelés célja: tanfolyami regisztráció és számlázás Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás Az adatok törlésének határideje: az APEH által előírt 5 év.

1. 2: Hírlevélre történő feliratkozás Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás feliratkozással A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése Adattovábbítás: Mailchimp online hírlevélküldő felület Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás Adatfeldolgozók: Mailchimp Az adatok törlésének határideje: visszavonásig Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hírlevél tartalmának nem megismerése.

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek (1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken. (2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja. (3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja. (4) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél.

Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében: 1. A rá vonatkozó személyes adatok; 2. az adatkezelés célja(i); 3. az érintett személyes adatok kategóriái; 4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják; 5. az adatok tárolásának időtartama; 6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog; 7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
8. a kezelt adatok forrása; 9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai; 10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. (5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. (6) Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. (7) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap. (8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. (9) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre; 2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához; 3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre; 4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor; 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell. (10) Az adatok törlését az Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is: 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés; 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; 3. közérdekből; 4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból; 5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez. (11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére: 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik; 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri; 3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben: 1. Az érintett ehhez hozzájárul; 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges; 3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges; 4. közérdek érvényesítéséhez szükséges. (13)A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti. (14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. (15) Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha: 1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából; 2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához; 3. alkalmazását jogszabály engedélyezi; 4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez. 5. Kapcsolatfelvétel Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása (1) Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi. (2) Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található. (3) Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok: 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás); 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága). (4) Az adatok védelme kiterjed különösen:
1. a jogosultalan hozzáférésre; 2. megváltoztatásra; 3. továbbításra; 4. törlésre; 5. nyilvánosságra hozatalra; 6. véletlen sérülésre; 7. véletlen megsemmisülésre; 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra. (5) Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi). (6) Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy: 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá; 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult; 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen. (7) Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz. (8) Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

8. Eljárási szabályok (1) Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. (2) Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. (3) Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha: 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést; 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan; 3. a kérelem túlzó. (4) A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
1. a kérelmet megtagadni; 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni. (5) Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként. (6) Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. (7) Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra. (8) Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha: a. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek; b. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9. Kártérítés (1) Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek. (2) Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be. (3) Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

10. Jogorvoslat Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 11. Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DottRoll Kft, 1148 Budapest Fogarasi út 3-5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 12. Cookie-k (sütik) kezelése Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Süti típusa:

Munkamenet sütik (session) Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 13. A Google Analytics alkalmazása Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 14. Hírlevél, DM tevékenység A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Az adatkezelés célja Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 15. Zárszó A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.